För- och nackdelar med avfallskvarn

Med dagens nya miljökrav har fler och fler börjat snegla mot att installera en avfallskvarn som ett alternativ till blöta pappåsar fyllda med matrester. Vi berättar mer om dess för- och nackdelar.

Hur fungerar en avfallskvarn?

En avfallskvarn maler ner organiskt material till en fin massa som transporteras till reningsverket via det vanliga vattennätet, alternativt samlas upp i en sluten tank i anslutning till bostaden. En avfallskvarn installeras i direkt anslutning till diskhon. Det finns olika varianter på avfallskvarn, ofta med funktioner som ökar säkerheten och minskar risken för olyckor. Den beräknade livslängden på en avfallskvarn är ca 10-15 år.

Får jag installera en avfallskvarn?

Det enkla svaret är kanske. Du måste först kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller. I majoriteten av kommunerna är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn av olika anledningar, men i exempelvis Stockholm, delar av Malmö och Surahammar går det fint. Kostnaden för att ansluta avfallskvarnen till avloppsnätet skiljer sig även det mellan kommunerna, vissa tar ut en avgift utöver kostnaden för kvarnen och andra inte.

För- och nackdelar

Fördelar

 • Med en avfallskvarn minskas mängden hushållssopor.
 • Matavfall tas tillvara och blir biogas, som i sin tur blir fordonsbränsle, eller rötslam som bland annat används som gödsel till jordbruk.
 • Det finns inget behov av kylda soprum vilket sparar energi.
 • Lukt och odör reduceras.
 • Transporter till och från bostadsområden minskar om matavfall i stället transporteras via avloppssystemet.

Nackdelar

 • Enligt Naturvårdsverket blir det hälften så mycket biogas av organiskt avfall som går via avloppet jämfört med om det skulle samlas in och rötas på en biogasanläggning centralt.
 • Det krävs mer energi och kemikalier på reningsverken för att behandla den ökade mängden material som det organiska avfallet innebär.
 • När matavfall transporteras via ledningssystemet blandas det med toalett- och tvättvatten och i vissa fall även dagvatten som kan innehålla ämnen som lantbrukare inte vill ha på sina åkrar, exempelvis läkemedel och kemikalier.
 • Då biologiskt avfall bryts ner under transporten i ledningssystemet blir utsläppet av klimatgaser större.
 • Risken för att (framförallt äldre) ledningar proppas igen ökar när biologiskt avfall transporteras i ledningssystemet. Områden med flacka ledningsrör är extra utsatta.
Responsen från de boende har varit att vissa använder avfallskvarnen ofta och andra inte använder den alls.

Våra erfarenheter

Järfälla Kommun har i sitt miljö- och gestaltningsprogram slagit fast att alla hushåll i kommunen ska ha möjligheten att ansluta en avfallskvarn. När vi byggde bostadsområdet Barkaby Metropol, Barkabystaden, valde vi att installera avfallskvarnar i samtliga lägenheter. Responsen från de boende har varit att vissa använder avfallskvarnen ofta och andra inte använder den alls. Av de som använder kvarnarna har vi fått överlag bra respons och endast några ett fåtal felanmälningar.

Borde jag skaffa en avfallskvarn?

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av en avfallskvarn. Naturvårdsverket skriver att avfallskvarnar som är anslutna till en sluten tank kan vara att föredra framför en kvarn som släpper ut matrester i avloppet då mycket näring och energi går förlorad. Det kan variera mellan kommuner hur anpassade reningsverken är för att hantera den ökade mängden matrester avfallskvarnar innebär – och hur bra de är på att återanvända resterna i andra sammanhang. Om du står i tankarna att skaffa en avfallskvarn eller har frågor rekommenderar vi att du kontaktar din kommun för mer information.

Fler artiklar

 • Miljöcertifieringar – så funkar de!

  Klimat- och miljöfrågor står högt på agendan för de flesta idag. Men hur vet man att en byggnad eller en bostad är hållbar? Ett sätt är att försäkra sig om att den är miljöcertifierad.

  Läs mer
 • Klimatsmart bostadsval. Välj Svanen

  Som privatperson kan vara svårt att veta hur hållbart ett nyproducerat boende är.

  Läs mer
 • Artiklar och inspiration

  Här hittar du artiklar om nyproduktion, bostadsrätter och äganderätter. Ibland handlar det om juridik andra gånger om ekonomi eller försäkringar, men du kan även hitta artiklar om hållbarhet eller om arkitektur och inredning.

  Läs mer